หลวงพ่อไซร้ ติสสฺโร

วัดช่องลม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

ประวัติ.....

              พระครูนิกรธรรมรักษ์ ติสฺสโร นามเดิม ไซร้ ทิพยาวงษ์ เป็นบุตรคนที่ 5 ของขุนนิกรรักษา กับนางแท่น ทิพยาวงษ์

              วัน เดือน ปีเกิด  วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2436 ตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 3 ปีมะเส็ง ที่บ้านหนองเหี้ย

ตำบลหาดงิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันรวม 7 คน หลวงพ่อไซร้ในสมัยหนุ่มหน้าตาดี

มีสง่าราศี รูปร่างสูงโปร่ง ผิวขาวสะอาด อัธยาศัยดี สงบเสงี่ยม กิริยาวาจาสุภาพเรียบร้อย มีเมตตาธรรมต่อผู้อื่นเสมอ

ก่อนอุปสมบทได้ฝากตัวเป็นลูกศิษย์วัดอยู่กับหลวงพ่อฮวบ เจ้าอาวาสวัดสามัคคยาราม และได้ศึกษาเล่าเรียนภาษาไทย

และภาษาขอมจาก หลวงพ่อฮวบ จนมีความรู้แตกฉาน และยังมีความชำนาญนำไปใช้ในการศึกษาธรรมะได้เป็นอย่างดี

              ต่อมาได้ออกจากวัดหาดงิ้ว กลับไปอยู่บ้านช่วยเหลือบิดามารดา ในการประกอบอาชีพทำนาทำไร่อยู่ได้ระยะหนึ่ง

จนกระทั่งอายุได้ 16 ปี ด้วยนิสัยใฝ่เรียนรู้ด้านธรรมะ และมีความรักความศรัทธาเลื่อมใสในสมณเพศ จึงได้ขอบรรพชาเป็น

สามเณรกับ พระอธิการก้อน เจ้าอาวาสวัดช่องลม เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2452

               การบรรพชาอุปสมบท หลังจากบวชเป็นสามเณรจนกระทั่งอายุครบ 20 ปี จึงได้เข้าอุปสมบทเป็นพระภิกษุ

ณ พัทธสีมาวัดช่ิองลม ต.หาดงิ้ว อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2456 มี พระอธิการขีด วัดกุมภีร์ทอง

ต.บ้านด่าน เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการจ้อน เป็นกรรมวาจาจารย์ และ พระอธิการป้อม เป็นอนุสาวนาจารย์

บำเพ็ญสมณะธรรม.....

               หลังจากอุปสมบทแล้ว หลวงพ่อไซร้ตั้งใจบำเพ็ญสมณะธรรมเอาใจใส่กิจวัตร เคร่งครัดในพระธรรมวินัยอย่างยิ่ง

ไม่ยอมละทิ้งการงานของพระภิกษุและสามเณร ซึ่งในพระพุทธศาสนามีอยู่ 2 อย่างคือ 1.คันถะธุระ การศึกษาพระธรรมวินัย

อันเป็นส่วนปริยัติ 2.วิปัสสนาธุระ การเรียนพระกัมมัฎฐาน ทั้งที่เป็นสมถะและวิปัสสนา อันเป็นสายปฏิบัติและปฏิเวช ซึ่งท่าน

สนใจเป็นพิเศษเพราะเป็นเหตุให้เจริญทางด้านจิตใจ ท่านได้อยู่ปฏิบัติพระอุปัชฌาย์ที่วัดกุมภีร์ทองเป็นเวลา 4 พรรษา

หลังจากนั้นจึงได้ย้ายไปจำพรรษาต่อที่วัดดอยแก้ว ต.แสนตอ อ.เมือง และที่วัดหาดงิ้ว ได้ศึกษาวิทยาคุณไสยศาสตร์กับ

หลวงพ่อฮวบ ที่วัดหาดงิ้ว จนมีความรู้อย่างแตกฉาน จึงได้ย้ายไปอยู่วัดช่องลมในเวลาต่อมา ซึ่งพระครูวิเชียรปัญญามหา

มุนี(เรือง) เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ เจ้าอาวาสวัดท่าถนนในสมัยนั้น ได้พิจารณาเห็นว่าหลวงพ่อไซร้ เป็นที่เคารพนับถือของ

บรรพชิตและคฤหัสถ์ จึงแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดช่องลม ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2462 สืบต่อมา

การทำนุบำรุงศาสนา....

               ภายหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดช่องลม ท่านได้เอาใจใส่ในการก่อสร้าง และปฏิสังขรณ์

เสนาสนะ วางระเบียบแผนผังของวัดที่ท่านพำนักจนเป็นที่เรียบร้อย ดังปรากฏหลัฐานมาจนถึงทุกวันนี้ เช่น หอไตร

กุฏิเจ้าอาวาส อุโบสถ หอสวดมนต์ ศาลาการเปรียญ พระวิหาร เจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ กำแพงรอบวัด โรงเรียน

ปริยัติธรรม และโรงเรียนประชาบาลวัดช่องลม การก่อสร้าง และการปฏิสังขรณ์ดังกล่าว รวมทั้งอุโบสถของวัดหาดงิ้ว

ศาลาการเปรียญวัดสามัคคยาราม และอุโบสถของวัดดอยท่าเสา เป็นต้น

 

วัตถุมงคลของหลวงพ่อไซร้.....

                เงินทุนที่ท่านได้มาใช้จ่ายในการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์นี้ ส่วนใหญ่เกิดมาจากการจำหน่ายวัตถุมงคลของท่าน

เช่น เหรียญ รูปเหมือน แหวนรูปท่าน ตะกรุด ฯลฯ ให้กับประชาชนเช่าบูชา เงินที่ชาวบ้านบริจาคทำบุญก็มีแต่เป็นส่วนน้อย

วัตถุมงคลของท่านที่ทำขึ้นเองก็ดีหรือมีผู้อื่นนำมาถวายให้ท่านปลุกเสกให้ก็ดี ล้วนแล้วแต่เป็นของที่มีอาุนุภาพศักดิ์สิทธิ์

เป็นที่ปรากฏต่อลูกศิษย์และชาวบ้านทั่วไป แม้แต่คนที่นับถือศาสนาอื่นๆยังแขวนพระเครื่องและตะกรุดของหลวงพ่อไซร้

ติดตัวตลอด เพราะท่านเป็นพระที่มีสมาธิจิตสงบนิ่งมั่นคงมากในเวลาปลุกเสก ประกอบกับผู้รับไปบูชามีจิตใจเชื่อมั่นเคารพ

นับถือในวิทยาคุณของท่านด้วย

                หลวงพ่อไซร้หรือพระครูนิกรธรรมรักษ์ ท่านมีเมตตาธรรมเป็นอุปปัญญาประจำใจไม่เลือกชั้นวรรณะใครมี

ธุระก็ติดต่อได้ทุกเวลา อัธยาศัยกว้างขวางเคารพในการปฏิสันถาร วาจาอ่อนน้อมน่าบูชายิ่งนัก ใครจะขอให้ปลุกเสกเลข

ยันต์ทำน้ำมนต์ ท่านทำให้ทุกอย่าง จนหาเวลาว่างของตนเองไม่ได้แม้แต่ยามอาพาธท่านยังยอมเสียสละเวลาและชีวิต

เพื่อผู้อื่นโดยถือคติธรรมตามรอยพระพุทธองค์ว่า ผู้เสียสละ คือ ผู้ชนะแล้ว หมายถึง การเอาชนะใจตนเองถือเป็นการ

ชนะเลิศเพราะว่าไม่มีทางกลับมาแพ้ได้อีกต่อไป

                 หลวงพ่อไซร้ มรณภาพเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2507 สิริอายุรวม 71 ปี พรรษา 51 ปี


ภาพถ่ายโรงบรรจุศพของหลวงพ่อไซร้ขณะตั้งบำเพ็ญกุศล